REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO – www.brainworx.pl    (wersja pdf)

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, który działa pod adresem www.brainworx.pl oraz zasady świadczenia Usług za jego pośrednictwem.

Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 1. DEFINICJE
 • Cena – wartość brutto kursu online albo webinaru wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca wszystkie podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 • Konto – utworzony po rejestracji indywidualny panel administracyjny Użytkownika w ramach Serwisu.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu. Regulamin jest dostępny pod adresem https://brainworx.pl/regulamin/
 • Serwis – serwis internetowy BrainWorx należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem www.brainworx.pl
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 • Usługi – opisane w Regulaminie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu na podstawie Umowy.
 • Usługodawca –  Tomasz Bąkowski Brainworx Innovation Consulting, posiadający NIP 6222701025 z siedzibą we Wrocławiu pod adresemul. Stefana Czarnieckiego 32/5 53-651 Wrocław
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 t.j.).
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis; osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Usługodawcy.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Warunkami technicznymi niezbędnymi do prawidłowego korzystania z Serwisu i Usług są:
 1. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową;
 2. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 40 lub FireFox 36 lub Opera 11 lub Safari 7 lub nowszych, z włączoną obsługą CSS i JavaScript;
 3. włączona obsługa plików cookies;
 4. łącze internetowe o przepustowości min. 512 kb/s.
  • Serwis w wersji mobilnej przystosowany jest do działania na telefonach komórkowych i tabletach z dostępem do internetu z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Android 2.1 lub iOS lub Windows Phone.
  • Dla niektórych Usług dodatkowo może być konieczne posiadanie aktywnej poczty elektronicznej oraz zainstalowanie dodatkowej wtyczki. Informacje o dodatkowych wymaganiach będą przedstawione przy opisie konkretnej Usługi z większymi wymaganiami.
  • Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu i Usług obciążają Użytkownika.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.
  • Korzystanie z Usług może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania takich jak m.in. korzystanie z programów antywirusowych.
  • Płatności w ramach Serwisu mogą być dokonane w formie
   • przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy lub
   • z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznej Transferuj.pl (regulamin serwisu Transferuj.pl jest dostępny pod adresem https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf) lub
   • z wykorzystaniem systemu płatności PayPal (zasady zachowania poufności serwisu dostępne są pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full) lub
   • z wykorzystaniem systemu płatności PayLane prowadzonego przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
  • Chwilą dokonania płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy jest chwila zaksięgowania pełnej Ceny na rachunku bankowym Usługodawcy.
  • Chwilą dokonania płatności za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl lub PayPal lub PayLane jest moment otrzymania przez Usługodawcę komunikatu od serwisu Transferuj.pl  lub PayPal lub PayLane lub Blue Media o zaksięgowaniu płatności pełnej Ceny.
  • Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje albo uzasadnione interesy Usługodawcy.
  • Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie uznane w szczególności:
 5. umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną w ramach której działa Serwis;
 6. zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu;
 7. próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane;
 8. uniemożliwienie albo utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom,
  • Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Serwisu albo problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu, Użytkownik może o tym fakcie poinformować Usługodawcę telefonicznie pod numerem +48 790469986 albo za pośrednictwem adresu email: creative@brainworx.pl lub poprzez formularz kontaktowy. Usługodawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
  • Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego konserwacji albo aktualizacji.
 1. REJESTRACJA KONTA
 • Skorzystanie z niektórych Usług w ramach Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika Konta, o czym Użytkownik będzie poinformowany odpowiednim komunikatem w Serwisie.
 • Rejestracja Konta jest bezpłatna.
 • Rejestracja następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie serwisu pod adresem https://brainworx.pl/konto/
 • Rejestracja wymaga zaakceptowania Regulaminu.
 • W przypadku rejestracji Konta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu email oraz hasła, które ma zabezpieczyć dostęp do Konta.
 • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy kliknąć na przycisk „Zarejestruj”. Po wykonaniu tej czynności Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio do Konta.
 • Jeżeli wcześniej nie wykorzystano danego adresu email do procesu rejestracji w ramach Serwisu, na podany adres email zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca prawidłowy przebieg rejestracji.
 • Jeżeli Użytkownik zapomni hasła do Konta może je w każdym czasie zmienić klikając w panelu logowania do Konta na link „Nie pamiętasz hasła?”, co spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę z formularzem, w którym należy podać nazwę użytkownika lub adres email podany przy rejestracji oraz kliknąć link “Resetuj hasło”. Jeżeli wpisane dane będą prawidłowe wówczas na podany przy rejestracji adres email zostanie przesłana wiadomości z linkiem umożliwiającym ustawienie nowego hasła i odzyskanie dostępu do Konta.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu, innych Użytkowników lub którego działania prowadzą do naruszeń Regulaminu. Zastrzeżenia co do zablokowania Konta Użytkownik może kierować poprzez przesłanie wiadomości na adres email kontakt@brainworx.pl albo poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 • Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta danymi, w tym adresami e-mail, należącymi do innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi należącymi do innych osób może skutkować rozwiązaniem Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Usługodawcę Użytkownikowi.
 1. USŁUGI
 • Serwis udostępnia następujące Usługi:
 1. możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,
 2. prowadzenie Konta,
 3. udostępnienie formularza kontaktowego,
 4. udostępnienie formularza zamówień,
 5. umożliwienie dostępu do treści cyfrowych Usługodawcy,
 6. przesyłanie informacji Użytkownikom w formie newslettera.
  • Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
  • Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  • Użytkownik z zarejestrowanym Kontem ma możliwość stworzenia i edytowania własnego profilu w Serwisie, może edytować hasło wykorzystywane przy logowaniu oraz przeglądać swoją historię kursów online oraz webinarów realizowanych w ramach Serwisu.
  • Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać tylko jedno Konto. Założenie więcej niż jednego Konta wymaga zgody Usługodawcy. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia.
  • Usługodawca nie wyraża zgody na zbywanie Konta.
  • W celu usunięcia Konta należy wysłać wiadomość email na adres kontakt@brainworx.pl albo skorzystać z formularza kontaktowego, w którym należy podać dane swojego Konta, żądanie jego usunięcia oraz adres email, na który ma zostać wysłana odpowiedź Usługodawcy, jeżeli adres ten jest inny niż ten, z którego wiadomość przesłał Użytkownik. Usługodawca na adres email z którego została przysłana wiadomość albo na adres wskazany w wiadomości Użytkownika prześle informację potwierdzającą usunięcie Konta.
  • Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Udostępniony formularz kontaktowy umożliwia wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
  • Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Użytkownika. Udostępniony formularz zamówień umożliwia wysłanie zamówienia do Usługodawcy.
  • Umowa o świadczenie usługi udostępniania treści cyfrowych polega na udostępnianiu Użytkownikom wiedzy z określonej dziedziny przez wykorzystanie kursów online oraz webinarów.
  • Zamówienie na kursy online albo webinary mogą być składane za pośrednictwem Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
  • Umowa o świadczenie usługi udostępniania treści cyfrowych jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
  • Umowa o świadczenie usługi udostępniania treści cyfrowych zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę, co wyraża się wyświetleniem informacji o przyjęciu zamówienia na stronie, na którą jest przekierowany Użytkownik po kliknięciu na przycisk “Zamawiam i płacę” oraz przesłaniu potwierdzenia na adres email podany przez Użytkownika.
  • Kurs online polega na udostępnieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę serii modułów kursu. Moduły zawierają materiały video oraz wykaz ćwiczeń jakie powinien wykonać Użytkownik, aby lepiej przyswoić wiedzę będącą przedmiotem kursu. Szczegółowe informacje dotyczące kursów online m.in. czas trwania i zawartość merytoryczna, podawane są każdorazowo w opisie kursu online w Serwisie.
  • Kursy online mogą być udostępnianie bezpłatne albo odpłatnie, przy czym w przypadku kursów odpłatnych każdorazowo będzie przy nich podana Cena.
  • W celu skorzystania z kursu online Użytkownik powinien przejść do modułu “VOD learning”, który jest dostępny pod adresem https://brainworx.pl/vod-learning/?product_view=listi następnie wybrać kurs online, który zamierza nabyć klikając link “Dodaj do koszyka”.
  • Po przejściu do “Koszyka” Użytkownik może zapoznać się z informacjami podsumowującymi zamówienie i jeżeli wyświetlone dane są poprawne w celu kontynuowania zamówienia powinien kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”. Po wypełnieniu formularza na kolejnej stronie Użytkownik powinien kliknąć przycisk “Kontynuuj”. Po przekierowaniu na kolejną stronę i zapoznaniu się z przedstawionym na niej końcowym podsumowaniem Użytkownik w celu finalizacji zamówienia powinien kliknąć na przycisk “Kupuję i płacę”.
  • Z chwilą dokonania płatności zgodnie z Regulaminem zamówiony kurs online będzie dostępny w zakładce “VOD learning” po zalogowaniu na Konto.
  • Kursy online Użytkownika będą dla niego dostępne przez czas nieokreślony.
  • Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki wykorzysta wiedzę zaprezentowaną na kursach online. Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką kursu.
  • Webinar polega na prowadzeniu szkolenia przez trenera z wykorzystaniem narzędzia internetowego do transmisji, komunikacji i wyświetlania prezentacji – “pokoju online”. Uczestnicy po zalogowaniu się do narzędzia internetowego – “pokoju online”- mogą zarówno oglądać transmisję na żywo jak i zadawać pytania oraz umieszczać komentarze w oknie czatu. Szczegółowe informacje dotyczące webinarów m.in. czas trwania i zawartość merytoryczna, podawane są każdorazowo w opisie webinaru w Serwisie.
  • Webinary mogą być udostępnianie bezpłatne albo odpłatnie, przy czym w przypadku webinarów odpłatnych każdorazowo będzie przy nich podana Cena.
  • W celu skorzystania z kursu online Użytkownik powinien przejść do modułu “Sklep VOD learning”, który jest dostępny pod adresem https://brainworx.pl/vod-learning/?product_view=list następnie wybrać kurs online, który zamierza nabyć klikając link “Dodaj do koszyka”.
  • Po przejściu do “Koszyka” Użytkownik może zapoznać się z informacjami podsumowującymi zamówienie i jeżeli wyświetlone dane są poprawne w celu kontynuowania zamówienia powinien kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”. Po wypełnieniu formularza na kolejnej stronie Użytkownik powinien kliknąć przycisk “Kontynuuj”. Po przekierowaniu na kolejną stronę i zapoznaniu się z przedstawionym na niej końcowym podsumowaniem Użytkownik w celu finalizacji zamówienia powinien kliknąć na przycisk “Kupuję i płacę”.
  • Z chwilą dokonania płatności zgodnie z Regulaminem do Użytkownika zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem statusu zamówienia.
  • Jakość odtwarzanych materiałów multimedialnych wykorzystanych w kursach online albo webinarach może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są te materiały.
  • Umowa o świadczenie usługi polegającej na dostarczaniu na skrzynkę pocztową Użytkownika newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zamówienia tej usługi. Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą wypisania się przez Użytkownika z subskrypcji przy użyciu linka, który jest umieszczany w każdej wiadomości newsletter.
  • Zamówienie usługi newsletter następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
  • W ramach newslettera Użytkownik będzie uzyskiwał m.in. merytoryczną wiedzę w zakresie działalności serwisu, informacje dotyczące kursów online oraz webinarów.
  • W przypadku dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej).
 1. SZKOLENIA STACJONARNE
 • Zamówienie na bilety na szkolenia stacjonarne Usługodawcy mogą być składane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 • Przy wykorzystaniu formularza zamówień Użytkownik może nabyć bilet uprawniający do wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym prowadzonym przez Usługodawcę albo inny podmiot wskazany w opisie szkolenia.
 • Usługodawca ma prawo przy konkretnych szkoleniach stacjonarnych do wprowadzenia dodatkowych mechanizmów składania zamówień, np. przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. W takim przypadku Użytkownik w wiadomości z zamówieniem kierowanej do Usługodawcy powinien konkretnie wskazać na jakie szkolenie składa zamówienie oraz czy chce, aby została wystawiona faktura VAT, jak również w jaki sposób chce dokonać płatności.
 • Usługodawca po otrzymaniu zamówienia poprzez wiadomość email może poinformować Użytkownika, że zamówienie jest niepełne. W takim przypadku Użytkownik powinien uzupełnić dane zamówienia wedle zaleceń Usługodawcy.
 • Opublikowane w Serwisie informacje o możliwości nabycia biletów na szkolenia stacjonarne należy traktować jako zaproszenie do składania ofert nabycia biletów przez Użytkowników.
 • Sprzedaż biletów na szkolenia stacjonarne jest ograniczona liczbą miejsc i w związku z tym w momencie wyczerpania puli miejsc oferty zakupu nie będą już przyjmowane, a przy opisie szkolenia zostanie opublikowana informacja o wyczerpaniu puli miejsc na dane szkolenie stacjonarne.
 • Umowa sprzedaży biletu na szkolenie stacjonarne zostaje zawarta w momencie przesłania przez Usługodawcę do Użytkownika wiadomości potwierdzającej przyjęcie oferty (zamówienia) Użytkownika.
 • Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu biletu za jednoczesnym zwrotem jego Ceny, w sytuacji, gdy dojdzie do istotnej zmiany terminu szkolenia albo jego odwołania z przyczyn niezależnych od Użytkownika.
 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 • Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują Usługodawcy.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści umieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody Usługodawcy za wyjątkiem sytuacji o których mowa w pkt. 6.3. Regulaminu
 • Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na prawo korzystania z materiałów udostępnionych w Serwisie odpłatnie lub nieodpłatnie, przy których została udostępniona opcja do pobrania, z wyjątkiem materiałów video, na następujących polach eksploatacji:
 1. zwielokrotnianie dowolną techniką, w szczególności drukarską i cyfrową,
 2. rozpowszechnianie przez wprowadzanie do obrotu, w tym przez udostępnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiału w czasie i miejscu przez siebie wybranym, publiczne wyświetlenie, publiczne udostępnienie.
  • Licencja o której mowa w pkt. 6.3. Regulaminu udzielona jest na czas niekreślony od chwili pobrania materiału, a warunkiem korzystania z licencji jest wskazanie bezpośrednio na materiale źródła jego pochodzenia przez wskazanie w widocznym miejscu, w czytelny dla każdej osoby sposób napisu “brainworx.pl”, a także informacji o pochodzeniu tego materiału w miejscu, w którym jest on wykorzystywany w ramach licencji. W przypadku materiałów wykorzystywanych online Użytkownik zobowiązany jest do publikacji powyższego napisu w formie linka do strony www brainworx.pl.
  • Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania sublicencji.
  • Licencja może zostać wypowiedziana Użytkownikowi przez Usługodawcę z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku naruszenia pkt. 6.4. Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
  • Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.
 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny, składając jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zamieszczony jest przez Usługodawcę na końcu Regulaminu i może zostać wykorzystany przez konsumenta.
 • Prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w Serwisie nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy kupna biletów na szkolenia stacjonarne konsumentowi nie przysługuje w oparciu o art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta.
 • W razie skutecznego odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą.
 • Usługodawca w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest zobowiązany zwrócić konsumentowi wszelkie otrzymane płatności.
 • Usługodawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od konsumenta nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
 1. REKLAMACJE
 • Reklamacje dotyczące Usług Użytkownik może składać w formie elektronicznej na adres kontakt@brainworx.pl albo przy wykorzystaniu formularza kontaktowego.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres poczty elektronicznej,
 3. przedmiot reklamacji,
 4. okoliczności uzasadniające reklamację.
  • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  • Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 • Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkowników niebędących konsumentami jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi oraz obejmuje szkody wywołane wyłącznie z winy umyślnej albo z rażącego niedbalstwa.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług spowodowane siłą wyższą,
 2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
 3. korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego konsumentem,
 4. następstwa wykorzystania Konta przez osoby trzecie, w przypadku gdy uzyskały one dostęp do Konta w następstwie działań albo zaniechań Użytkownika,
 5. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 1. DODATKOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
 • Usługodawca może przyznać Użytkownikowi dodatkowe uprawnienia lub gwarancje, przy czym zasady skorzystania z dodatkowych uprawnień będą umieszczone przy konkretnym kursie online albo webinarze.
 1. DANE OSOBOWE
 • Korzystanie z Serwisu lub poszczególnych jego usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego usług.
 • Składając zamówienie w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Usługodawcę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu informowania Użytkownika o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie albo u partnerów biznesowych Usługodawcy.
 • Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 • Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 • Użytkownik może cofnąć wyrażone podczas rejestracji zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W celu cofnięcia którejkolwiek ze zgód Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą wysyłając do niego wiadomość email na adres kontakt@brainworx.pl albo korzystając z formularza kontaktowego albo w przypadku usługi newsletter korzystając z linka anulującego subskrypcję.
 • Użytkownik niebędący konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach swoich danych kontaktowych, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 10.01.2017r.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie brainworx.pl/regulamin..
 • O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu ze wskazaniem jakie konkretnie zmiany zostały dokonane.
 • Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników rozstrzygane będą:
 • w przypadku Użytkowników będących konsumentami przez właściwy sąd powszechny, przy czym konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:

– złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej w Warszawie (link – http://www.spsk.wiih.org.pl/). Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod linkiem (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

– złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (link – http://wiih.ibip.wroc.pl/public/)
 • Poza rozwiązaniami, o których powyżej Użytkownikowi będącemu konsumentem na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumsnckich) przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). Adres do platformy” (w ramach adres do platformy musicie umożliwić przejście na stronę – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL)
 • w przypadku sporów z Użytkownikami nie będącymi konsumentami, będzie to sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumentów

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Dnia ……………………………………………..

Usługodawca:

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie

StartUp-u BrainWorx

Tomasza Bąkowskiego

Użytkownik (konsument):

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………

 Oświadczenie

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy …….: ………………………………………………………………………………….. (w tym miejscu należy wpisać nazwę umowy).

Umowa została zawarta dnia ……………………… (w tym miejscu należy wpisać datę zawarcia umowy).

…………………………..

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)